Ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania, formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz 1216) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli jest opublikowana w systemie ePUAP.

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:
• DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
• XLS, XSLX, ODS
• GIF, TIF, JPG, PNG

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą następnie z poziomu tego konta złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzenia profilu zaufanego.

Adres skrytki ePUAP: pinbzdunskawola/skrytkaESP

 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • klauzula informacyjna- dla inwestora i kierownika budowy przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Informacje statystyczne - zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy- PB 16
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego-PB-16a
 • klauzula informacyjna dla inwestora i kierownika budowy przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy
 • wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • klauzula informacyjna dla inwestora i kierownika budowy przy wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • informacja geodety
 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • karta informacyjna- do zawiadomienia o zakończeniu budowy/wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • potwierdzenie odbioru dokumentów- przy zakończeniu budowy/wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Ogłoszenie nr 1/2021

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia- Tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego – Tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 120 poz. 1134
 • Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- Tekst jednolity: Dz.U. 2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.