• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia- Tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego – Tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 120 poz. 1134
  • Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- Tekst jednolity: Dz.U. 2006r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.