Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli

 

Właściwa treść deklaracji dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pinb.zdwola.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.02.2012r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej  i w związku z tym nie było i nie ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo
  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skany

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • Koordynator dostępności: Agnieszka Szewczyk
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: (43) 823 41 39 lub 603 400 015

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej bezpośrednio oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji,  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich- https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli znajduje się w budynku parterowym przy ulicy Łaskiej 61 w Zduńskiej Woli. Dostęp do siedziby inspektoratu przez wejście od strony północnej (do pokonania sześć stopni). Brak ułatwienia dostępu poprzez podjazd lub windę.

Obsługa osób niepełnosprawnych przez sygnalizację przywoławczą – kontakt telefoniczny.

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem, zostaną obsłużone po dokonanym wezwaniu poprzez sygnalizację przywoławczą – kontakt telefoniczny.

Brak możliwości obsługi przez tłumacza języka migowego.

Dostęp do siedziby jest  oznakowany tablicami informacyjnymi.

Przy budynku przy którym znajdują się pomieszczenia powiatowego inspektoratu znajduje się parking, również z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wjazd od strony ulicy Łaskiej ogranicza bariera podnoszona po wezwaniu telefonicznym.

Aplikacje mobilne

Inspektorat nie posiada aplikacji mobilnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pdf 105.29 KB Agnieszka Szewczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 listopad 2020 20:17 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 17:21 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 17:22 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 luty 2021 12:43 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 wrzesień 2021 08:17 Agnieszka Szewczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 09:39 Agnieszka Szewczyk